Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Stanovy

STANOVY
zapsaného spolku
”Motoklub Valašský Vyskoček z.s.”


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) Název spolku je: ”Motoklub Valašský Vyskoček z.s.” (dále jen ”spolek”);

2) Sídlem spolku je: Střelná 202, Horní Lideč  756 12

3) Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky — celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou

4) Charakter spolku — spolek je zapsaným spolkem založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují přátelé motorismu, enduro a motokrosu k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti motorismu, historických motocyklů a k dalším aktivitám ve smyslu místních tradic, v němž se sdružili přátelé motorismu a rozvoji občanské společnosti v oblasti bezpečného motorismu.

čl. II
Cíle činnosti

Cíle spolku jsou:
— osvěta v oblasti motorismu, enduro, motokrosu a historických motocyklů
— udržování lidových tradic
— prohlubování znalostí bezpečné jízdy
— tvorba bezpečného prostředí z hlediska dopravy, především motoristického
— rozvoj, podpora a prohlubování znalostí mládeže v oblasti motorismu

čl. III 
Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti odpovídá cílům spolku viz č. II Cíle činnosti

2) Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti motorismu, zejména:
— praktická činnost členů ve spolupráci s dalšími organizacemi (spolky) majícími za svůj hlavní cíl bezpečnost jízdy a péči o motocykly
— poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně)
— organizování místních lidových tradic v souladu s cíli spolku
— účast při jednáních a řízeních s volenými a správními orgány
— osvětová činnost
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV
Členství ve spolku

1) Členem spolku může být  pouze fyzická osoba starší 18 let.

2) Přihlášku ke členství přijímá členská schůze nebo výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas členské schůze/výboru.

3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení  výboru spolku
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení
— nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech
— úmrtí člena spolku, zánikem spolku

5) Člen má právo
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
— podílet se na stanovení cílů a forem činnosti spolku

6) Člen má povinnost
— dodržovat  tyto stanovy, a jednat v souladu s cíli spolku (svou činností naplňovat cíle spolku)
— platit členské příspěvky

7) Z členství vyplývá povinnost platit členské příspěvky. Výši členských příspěvků stanoví výbor spolku.

čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
— členská schůze
— výbor a předseda spolku
— revizor spolku

čl. VI
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a schází se dle potřeby, nejméně však jednou ročně.

2) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná,  je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, tak výbor svolá nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolává výbor spolku, anebo požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze
— schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku. Pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku
— volí výbor spolku a revizora
— schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
— přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena
— určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
— stanovuje výši poplatků a členských příspěvků

čl. VII
Výbor a předseda spolku, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu (ten může být volen i přímo členskou schůzí) místopředsedu a hospodáře. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro výbor o sudém počtu přítomných členů).

2) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku
— na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
— připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, jménem spolku dále předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě. Předseda je volen členskou schůzi na dobu 1 roku.

čl. VIII
Revizor spolku

1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze. Jeho funkčním obdobím je jeden rok.

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy, tyto předkládá členské schůzi.

 

čl. IX
Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku (publikování, pořádání lidových tradic…) Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. X
Okolnosti zániku spolku

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze zbylým členům spolku.

Ve Střelné, dne 25.11.2015

TOPlist